top of page

Søndag 16. April 2023
Kapittel 6, Vers 156

00:00 / 00:13

Og denne (Qur'ân) er en Bok som Vi har åpenbart, full av velsignelse. Følg den derfor, og vær rettferdige så det blir vist dere barmhjertighet.

Lørdag 15. April 2023
Kapittel 6, Vers 90

00:00 / 00:21

Disse er de som Vi ga Boken og visdommen og profetdømme. Så hvis disse fornekter dem, så vil Vi betro dem til et folk som ikke vil fornekte dem.

Fredag 14. April 2023
Kapittel 10, Vers 38

00:00 / 00:20

Og denne Qur'ân er ikke slik at den kunne ha vært frembrakt av andre enn Allah, men den er en bekreftelse på det som var før den, og en fremstilling i enkeltheter av (den fullkomne) loven - om det er det ingen tvil - fra allverdens Herre.

Kapittel 10, Vers 39

00:00 / 00:17

Sier de: Han har oppdiktet den? Kom da med en sûra lik den, og påkall hvem dere kan ved siden av Allah, om dere taler sant. 

Torsdag 13. April 2023
Kapittel 56, Vers 78

00:00 / 00:08

Dette er visselig en ærverdig Qur'ân

Kapittel 56, Vers 79

00:00 / 00:06

i en velbevart bok.

Kapittel 56, Vers 80

00:00 / 00:08

Ingen skal berøre den, unntagen de som er rensede.

Onsdag 12. April 2023
Kapittel 97, Vers 2

00:00 / 00:08

Sannelig, Vi har åpenbart den [Qur'ânen] i (den guddommelige) bestemmelsesnatt.

Tirsdag 11. April 2023
Kapittel 34, Vers 29

00:00 / 00:18

Og Vi har utelukkende sendt deg som en forkynner av gledelig budskap, og som en advarer til hele menneskeheten, men de fleste mennesker vet det ikke.

Mandag 10. April 2023
Kapittel 39, Vers 24

00:00 / 00:34

Allah har åpenbart det beste og det skjønneste, en Bok, (hvis vers er) i innbyrdes overensstemmelse og gjentatt (i skiftende form), ved hvis (forelesning) huden trekker seg sammen hos dem som frykter deres Herre. Så bløtgjøres deres hud og deres hjerter ved Allahs ihukommelse. Dette er Allahs rettledning; Han veileder hvem Han vil ved det. Og den Allah dømmer som villfaren, vil ikke finne noen veiledere.

Søndag 9. April 2023
Kapittel 12, Vers 4

00:00 / 00:14

Vi beretter for deg (alle ting) på den beste måte, i denne Qur'ânen som Vi har åpenbart for deg, selv om du tidligere var blant dem som ikke var klar over (sannheten).

Lørdag 8. April 2023
Kapittel 12, Vers 3

00:00 / 00:09

Vi har visselig åpenbart den, Qur'ânen på arabisk, så dere kan forstå.

Fredag 7. April 2023
Kapittel 39, Vers 28

00:00 / 00:11

Og Vi har visselig i denne Qur'ân fremstilt enhver slags liknelse for menneskene, for at de kanskje kan tenke seg om.

Torsdag 6. April 2023
Kapittel 2, Vers 3

00:00 / 00:09

Dette er den (fullkomne) Bok, dette er det ingen tvil om, en rettledning for de rettferdige,

Onsdag 5. April 2023
Kapittel 54, Vers 18

00:00 / 00:07

Og Vi har visselig gjort Qur'ânen lett (å la seg) formane av, finnes det da noen som vil tenke seg om?

Tirsdag 4. April 2023
Kapittel 38, Vers 30

00:00 / 00:13

(Dette er) en Bok som Vi har åpenbart deg, full av velsignelser, for at de må overveie dens vers, og for at de forstandige må tenke seg om.

Mandag 3. April 2023
Kapittel 14, Vers 2

00:00 / 00:24

Alif Lâm Râ (Jeg er Allah, den Altseende). (Dette er) en Bok, som Vi har åpenbart deg, for at du kan føre menneskeheten ut av mørkets dyp og inn i lyset, ved deres Herres befaling, til den Allmektiges, den Prisverdiges vei.

Søndag 2. April 2023
Kapittel 98, Vers 3

00:00 / 00:06

Et sendebud fra Allah, som foreleser (dem) rene skrifter,

Kapittel 98, Vers 4

00:00 / 00:04

i hvilke det finnes varige bud.

Lørdag 1. april 2023
Kapittel 7, Vers 205

00:00 / 00:11

Og når Qur'ânen resiteres, så lytt til den og vær tause, så det kan vises dere barmhjertighet.

Fredag 31. mars 2023
Kapittel 16, Vers 99

00:00 / 00:09

Og når du resiterer Qur'ânen, søk da tilflukt hos Allah mot den forbannede Satan.

Torsdag 30. mars 2023
Kapittel 17, Vers 10

00:00 / 00:16

Denne Qur'ânen fører visselig til det som er mest rettferdig og riktig, og bringer gledelig budskap til de troende som handler rettferdig, at de vil få en stor lønn.

Onsdag 29. mars 2023
Kapittel 73, Vers 3

00:00 / 00:07

Stå opp om natten (for å holde bønn) unntagen en liten del av den,

Kapittel 73, Vers 4

00:00 / 00:06

halvdelen av den, eller forminsk det litt,

Kapittel 73, Vers 5

00:00 / 00:06

eller føy (litt) til og resiter Qur'ânen med en god resitasjon.

Tirsdag 28. mars 2023
Kapittel 17, Vers 80

00:00 / 00:13

 

Og i tillegg våkn opp i nattens timer, en ekstra (gave fra Allah) til deg. Kanskje vil din Herre opphøye deg til en høy rang.

Mandag 27. mars 2023
Kapittel 2, Vers 185

00:00 / 00:37

 

et bestemt antall dager. Men den av dere som er syk eller på reise, (skal faste) et (like stort) antall andre dager, og for dem som (bare) med vanskelighet kan utholde den, (gjelder som) erstatning bespisning av en fattig. Men den som frivillig øver en god gjerning, er det (enda) bedre for ham, og at dere faster er best for dere, om dere bare visste (om dens gavn).

Søndag 26. mars 2023
Kapittel 2, Vers 184

00:00 / 00:15

 

Å dere som tror, det er foreskrevet dere å faste, liksom det var foreskrevet dem før dere, for at dere skal bli rettferdige,

Lørdag 25. mars 2023
Kapittel 17, Vers 79

00:00 / 00:14

 

Hold bønn (regelmessig) mellom solens begynnende deklinasjon og nattens mørke, og (resiter) Qur'ânen ved daggry, sannelig, resitasjon av Qur'ânen ved daggry blir bevitnet (av englene).

Fredag 24. mars 2023
Kapittel 2, Vers 187

00:00 / 00:23

 

Og når Mine tjenere spør deg om Meg, så (si): Jeg er nær. Jeg svarer den bedendes bønn, når han påkaller Meg. Derfor skal de høre på Meg og tro på Meg, for at de skal følge den rette vei.

Torsdag 23. mars 2023
Kapittel 2, Vers 186

00:00 / 00:50

 

Måneden Ramadhân er den hvor Qur'ânen ble åpenbart, (som) rettledning for menneskeheten og med klare bevis på rettledningen og den som skjelner (mellom sant og falsk). Derfor skal den som er vitne til denne måneden faste i den. Men den som er syk eller på reise, (skal faste) det (samme) antall av andre dager. Allah ønsker å gjøre det lett for dere og ønsker ikke å gjøre det besværlig for dere, og (Han ønsker) at dere fullender antallet (fastedager), og at dere lovpriser Allah fordi Han har rettledet dere, og at dere skal bli takknemlige. 

bottom of page